วีดิทัศน์การสอนวิชาMCS3151 (MCS3100) การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน สื่อการสอนออนไลน์
MCS3151(MCS3100) การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์ ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต TTS 0930-1120 / VKB 501 – Course on Demand

– เอกสารประกอบการสอน

 

การบรรยายครั้งที่ 1

การสอนครั้งที่ 2

การสอนครั้งที่ 3

การสอนครั้งที่ 4

การสอนครั้งที่ 5

การสอนครั้งที่ 6

การสอนครั้งที่ 7

การสอนครั้งที่ 8

การสอนครั้งที่ 9

การสอนครั้งที่ 10