วีดิทัศน์การสอนวิชาMCS2450 (MCS2401) ข่าววิทยุกระจายเสียง

 

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน สื่อการสอนออนไลน์
MCS2450(MCS2401) ข่าววิทยุกระจายเสียง รศ.ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ TTS 1530-1720/VPB 302 – Course on Demand

 

การบรรยายครั้งที่ 1

การบรรยายครั้งที่ 2

การบรรยายครั้งที่ 3

การบรรยายครั้งที่ 4

การบรรยายครั้งที่ 5

การบรรยายครั้งที่ 6

การบรรยายครั้งที่ 7

การบรรยายครั้งที่ 8

การบรรยายครั้งที่ 9

การบรรยายครั้งที่ 10