วีดิทัศน์การสอนวิชาMCS2162 (MCS2603) สื่อมวลชนเพื่อการโฆษณา

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน สื่อการสอนออนไลน์
MCS2162(MCS2603) สื่อมวลชนเพื่อการโฆษณา ผศ.ณฐมน ศรีแก่นจันทร์ TTS 1130-1320/VKB 301 – Course on Demand

 

การบรรยายครั้งที่ 1

การบรรยายครั้งที่ 2

การบรรยายครั้งที่ 3

การบรรยายครั้งที่ 4

การบรรยายครั้งที่ 5

การบรรยายครั้งที่ 6

การบรรยายครั้งที่ 7

การบรรยายครั้งที่ 8

การบรรยายครั้งที่ 9

การบรรยายครั้งที่ 10