วีดิทัศน์การสอนวิชาMCS2151 (MCS2109) สื่อมวลชนสัมพันธ์

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน สื่อการสอนออนไลน์
MCS2151 (MCS2109) สื่อมวลชนสัมพันธ์ อ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ TTS 0730-0920/SBB 305 – Course on Demand

 

การบรรยายครั้งที่ 1

การสอนครั้งที่ 2

การสอนครั้งที่ 3

การสอนครั้งที่ 4

การสอนครั้งที่ 5

การสอนครั้งที่ 6

การสอนครั้งที่ 7

การสอนครั้งที่ 8

การสอนครั้งที่ 9

การสอนครั้งที่ 10