วีดิทัศน์การสอนวิชา MCS2390 (MCS2108) สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

 

กระบวนวิชา ชื่อวิชา วัน-ห้องเรียน วัน-ห้องเรียน สื่อการสอนออนไลน์
MCS2390(MCS2108 สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์ TTS 1530-1720 / SBB 201  

– Course on Demand

 

การบรรยายครั้งที่ 1

Cyber classroom

การบรรยายครั้งที่ 2

 

การบรรยายครั้งที่ 3

 

การบรรยายครั้งที่ 4

 

การบรรยายครั้งที่ 5

 

การบรรยายครั้งที่ 6

 

 

การบรรยายครั้งที่ 7

 

 

การบรรยายครั้งที่ 8

 

 

การบรรยายครั้งที่ 9

 

 

การบรรยายครั้งที่ 10