วีดิทัศน์การสอนวิชา MCS2160 (MCS2106) ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน สื่อการสอนออนไลน์
MCS2160(MCS2106) ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน ผศ.ณฐมน ศรีแก่นจันทร์ TTS 0730-0920 / VPB 301 – Course on Demand

– เอกสารประกอบการสอน

 

การบรรยายครั้งที่ 1

 

การบรรยายครั้งที่ 2

การบรรยายครั้งที่ 3

การบรรยายครั้งที่ 4

การบรรยายครั้งที่ 5

การบรรยายครั้งที่ 6

การบรรยายครั้งที่ 7

การบรรยายครั้งที่ 8

การบรรยายครั้งที่ 9

การบรรยายครั้งที่ 10