วีดิทัศน์การสอนวิชา MCS2150 (MCS2100) การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

 

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน
MCS2150 (MCS2100) การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ MWF 1130-1320 / SBB 401

 

การบรรยายครั้งที่ 1

การบรรยายครั้งที่ 2

การบรรยายครั้งที่ 3

การบรรยายครั้งที่ 4

การบรรยายครั้งที่ 5

 

การบรรยายครั้งที่ 6

 

การบรรยายครั้งที่ 7

 

การบรรยายครั้งที่ 8

 

การบรรยายครั้งที่ 9

 

การบรรยายครั้งที่ 10

 

การบรรยายครั้งที่ 1