วีดิทัศน์การสอนวิชา MCS1450 (MCS1400) การกระจายเสียงและการแพร่ภาพเบื้องต้น

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน สื่อการสอนออนไลน์
MCS1450(MCS1400)
การกระจายเสียงและการแพร่ภาพเบื้องต้น ผศ.วันดี ชวดนุช  

MWF 0730-0920 / SBB 201


– Course on Demand

– เอกสารประกอบการสอน

การบรรยายครั้งที่ 1

การบรรยายครั้งที่ 2

การบรรยายครั้งที่ 3

การบรรยายครั้งที่ 4

การบรรยายครั้งที่ 5

การบรรยายครั้งที่ 6

การบรรยายครั้งที่ 7

การบรรยายครั้งที่ 8

การบรรยายครั้งที่ 9

การบรรยายครั้งที่ 10