วีดิทัศน์การสอนวิชา MCS1350 (MCS1300) วาทวิทยา

 

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน สื่อการสอนออนไลน์
MCS1350(MCS1300) วาทวิทยา อ.พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์ TTS 1530-1720 / VPB 301 Cyber classroom
– Course on Demand

– เอกสารประกอบการสอน

การบรรยายครั้งที่ 1

การบรรยายครั้งที่ 2

การบรรยายครั้งที่ 3

การบรรยายครั้งที่ 4

การบรรยายครั้งที่ 5

การบรรยายครั้งที่ 6

การบรรยายครั้งที่ 7

การบรรยายครั้งที่ 8

การบรรยายครั้งที่ 9

การบรรยายครั้งที่ 10

การบรรยายครั้งที่ 11

การบรรยายครั้งที่ 12