วีดิทัศน์การสอนวิชา MCS1151 (MCS1101) ทฤษฎีการสื่อสาร

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน สื่อการสอนออนไลน์
MCS1151(MCS1101) ทฤษฎีการสื่อสาร รศ.ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ TTS 1130-1320 / VKB 401 – Course on Demand

 

การสอนครั้งที่ 1

 

การสอนครั้งที่ 2

 

การสอนครั้งที่ 3

 

การสอนครั้งที่ 4

 

การสอนครั้งที่ 5

 

การสอนครั้งที่ 6

 

การสอนครั้งที่ 7

 

การสอนครั้งที่ 8

 

การสอนครั้งที่ 9

 

การสอนครั้งที่ 10